Avalehele Avalehele Avalehele Sisukaart Avalehele Tagasiside
Avaleht
 
       


 
 

Uudiste arhiiv

 

Õendus- ja hooldusteenuste infrasturktuuri arendamine

17.08.2010

AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine” projektijuhtimise konkurss
 

PAKKUMUSKUTSE

 PROJEKTI „AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE“ PROJEKTIJUHTIMINE


Riigihanke projekti “AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine” projektijuhtimine (edaspidi Riigihange) hankedokumentides avaldame AS Rakvere Haigla poolt korraldatava alla riigihangete seaduse kohase riigihanke piirmäära jääva Riigihanke tingimused ning pakkumuste esitamise korra.

1.     Riigihanke tingimused

1.1.  Üldsätted

1.1.1.     Riigihanke objektiks on projekti „AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine” (edaspidi Projekt) projektijuhtimine koos vajalike riigihangete läbiviimisega vastavalt hankedokumentides ja hankedokumentide Lisas 1 toodud tingimustele.

1.1.2.     Pakkumus peab olema mõistlik. Pakkumuse kohase summa eest peab olema võimalik teostada nõuetekohaselt (kvaliteetselt ja tähtaegselt) riigihanke objektiks olevad tööd.

 

1.2.      Pakkuja peab vastama järgmistele kvalifitseerumistingimustele:

1.2.1.     Pakkuja majanduslik seisund ja tehniline kompetentsus peab võimaldama teostada häireteta Riigihanke objektiks olevad tööd;

1.2.2.     Pakkuja viimase kolme aasta (2007, 2008 ja 2009) summeeritud netokäive kokku peab olema vähemalt 1 (üks) miljon krooni.

1.2.3.     Pakkuja peab perioodil 2005-2010 olema juhtinud vähemalt kolme Euroopa Liidu toetusega rahastatud projekti s.h. vähemalt ühte tervishoiu infrastruktuuri projekti[1].   

1.2.4.     Pakkuja peab tagama vähemalt ühe kõrghariduse ja kolme aastase projektijuhtimise kogemusega töötaja osalemise projektis.

 

1.3.         Pakkuja kinnitab pakkumuses oma kvalifikatsiooni vastavust p 1.2 esitatud nõuetele, esitades järgmised dokumendid:

1.3.1.     Kinnitus vastavalt Vormile I selle kohta, et pakkuja majanduslik seisund ja tehniline kompetentsus võimaldavad teostada häireteta Riigihanke objektiks olevad tööd;

1.3.2.     Pakkuja esitab vastavalt Vormile II Pakkuja viimase kolme aasta netokäibed.

1.3.3.     Pakkuja esitab vastavalt Vormile III nimekirja perioodil 2005-2010 juhitud Euroopa Liidu toetusega rahastatud projektidest (punkti 1.2.3. tingimuse kontrollimiseks), samuti juhitud tervishoiusektori infrastruktuuri projektidest koos projekti maksumuse äranäitamisega. Tervishoiu sektori infrastruktuuri projektid on meditsiini- ja tervishoiu asutused haiglavõrgu arengukava mõistes (punkti 1.7. tingimuse hindamiseks)

1.3.4.     Pakkuja esitab vastutava töötaja CV koos nimekirjaga töötaja poolt viimase kolme aasta jooksul juhitud projektidest.

 

1.4.      Pakkumuse vormistamine ja esitamine

1.4.1.     Pakkumus esitatakse eesti keeles.

1.4.2.     Pakkumus esitatakse hiljemalt 01.09.2010 e-maili teel aadressile rain@rh.ee või postiga aadressile AS Rakvere Haigla, Lõuna põik 1, 44316 Rakvere märksõnaga “AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine”;

1.4.3.     Hankedokumentide kohta selgituste saamiseks tuleb esitada kirjalik järelpärimine aadressile rain@rh.ee.

 

1.5.      Pakkumuse sisu

1.5.1.     Tööde maht on määratud hankedokumentidega ja hankedokumentide Lisaga 1.

1.5.2.     Pakkumuse maksumust käsitletakse kogusummahinnana (tööde kogumaksumus käibemaksuga). Maksumus esitatakse Eesti kroonides koos ja ilma käibemaksuta. Pakkumuses märgitud maksumus ei kuulu tööde käigus korrigeerimisele.

1.5.3.     Pakkuja peab veenduma, et tema poolt esitatud pakkumuse maksumus sisaldab kõiki projektijuhtimiseks vajalikke töid ja kulutusi.

1.5.4.     Alternatiivsed ja osalised pakkumused ei ole lubatud.

1.5.5.     Pakkumus on jõus 60 päeva.

 

1.6.         Pakkumuste tagasilükkamine

1.6.1.     Pakkumus lükatakse tagasi, kui pakkumus ei vasta hankedokumentides esitatud tingimustele või pakkumuses esineb sisulisi kõrvalekaldumisi.

1.6.2.     Pakkumus lükatakse tagasi, kui pakkuja ei esita Hankija poolt nõutud selgitusi viie tööpäeva jooksul.

1.6.3.     Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui need ületavad vastavate tööde teostamise keskmist turuhinda või Tellija eelarvelisi võimalusi.

 

1.7.         Pakkumuste võrdlemine ja hindamine

1.7.1.     Hankija sõlmib hankelepingu edukamaks tunnistatud pakkujaga. Kvalifitseeritud pakkujate vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast tunnistatakse edukaimaks kõige madalama hinnaga pakkumine.

1.7.2.     Pakkumused, mis on laekunud hiljemalt p 1.4.2. sätestatud ajaks, hinnatakse hiljemalt 10.09.2010. a..

 

1.8.         Töövõtulepingu sõlmimine

1.8.1.     Töövõtuleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkumuse esitajaga.

1.8.2.     Töövõtulepingu valmistab ette Hankija.

1.8.3.     Töövõtuleping koostatakse vastavalt hankedokumentidele ja edukaks tunnistatud pakkumusele.

 

1.9.         Töövõtja kohustused

Töövõtja kohustub:

1.9.1.     Täitma hankedokumentide Lisas 1 püstitatud projektijuhtimise ülesandeid;

1.9.2.     Nõustama Hankijat Projekti elluviimisel vastavalt sotsiaalministri 10. juuli 2009. a määrusele nr 70 meetme «Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine» toetuse andmise ja toetuse kasutamise seire tingimused ja kord kuni Projekti lõpuni;

1.9.3.     Võtma arvesse Hankija ettepanekuid ning märkusi ja teostama tööd vastavalt Hankija soovile ja rahastaja nõuetele;

1.9.4.     Hoidma Hankija ärisaladust (Hankija poolt Töövõtjale üleantavad kirjalikud materjalid) lepinguväliste osapoolte eest.

 

1.10.       Tööperiood

1.10.1.      Töövõtjal alustab töö teostamist kohe pärast Töövõtulepingu allakirjutamist.

1.10.2.      Kõigi tööde lõpetamise tähtaeg on 31. märts 2012. a.

 


 

Vorm 1

 

Hankija nimi: AS Rakvere Haigla

 

Riigihanke nimetus: Projekti “AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine” projektijuhtimine

 

 

Pakkuja _________________ kinnitused hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta

 

 

1. Kinnitame, et meid ega meie seaduslikku esindajat ei ole kriminaal- ja väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise ega sinna kuulumise eest, riigihangete nõuete rikkumise ja kelmuse ega ametialaste ja rahapesuga seonduvate süütegude toimepanemise eest, meie kohta ei ole karistusregistris kehtivaid karistusandmeid karistusregistri seaduse kohaselt ning meil puudub kehtiv karistus meie elu- ja asukohariigi õigusaktide alusel (Riigihangete seaduse § 38 lg 1 p 1).

 

2. Kinnitame, et me ei ole pankrotis ega likvideerimisel, meie äritegevus ei ole peatatud ning me ei ole muus sellesarnases seisukorras meie asukohamaa seaduse kohaselt (Riigihangete seaduse § 38 lg 1 p 2).

 

3. Kinnitame, et meie suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimist ega muud sellesarnast menetlust meie asukohamaa seaduse kohaselt (Riigihangete seaduse § 38 lg 1 p 3).

 

4. Kinnitame, et meie ei ole esitanud valeandmeid hankija kehtestatud nõuetel (riigihangete seaduse § 38 lg 1 p 6).

 

 

 

Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja (volikiri esindusõiguse kohta)

 

Nimi                       _____________________________

 

Ametinimetus         _____________________________

 

Allkiri                     _____________________________

 

Kuupäev                _____________________________


                                                                                                                          

Vorm 2

 

 

Hankija nimi: AS Rakvere Haigla

 

Riigihanke nimetus: Projekti “AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine” projektijuhtimine

 

 

Pakkuja _____________________ viimase kolme majandusaasta netokäive

 

 

Käesolevaga kinnitame, et meie viimase 3 (kolme) majandusaasta netokäive oli:

 

Aasta

Netokäive

2007

 

2008

 

2009

 

KOKKU

 

 

 

 

 

 

Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja (volikiri esindusõiguse kohta)

 

Nimi                       _____________________________

 

Ametinimetus         _____________________________

 

Allkiri                     _____________________________

 

Kuupäev                _____________________________

 


 

Vorm 3

 

 

Hankija nimi: AS Rakvere Haigla

 

Riigihanke nimetus: Projekti “AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine” projektijuhtimine

 

Pakkuja ___________________ poolt perioodil 2005-2010 juhitud Euroopa Liidu toetusega rahastatud projektide nimekiri

 

 

Jrk nr

Projekti nimi

Meede, millest projekt rahastati

Tellija

Teostamise aeg

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Jne

 

 

 

 

 

 

Pakkuja ___________________ poolt perioodil 2005-2010 juhitud Euroopa Liidu toetusega rahastatud tervishoiu infrastruktuuri (vastavalt HD p 1.3.3 esitatud definitsioonile) projektide juhtimise kogemus

 

Jrk nr

Projekti nimi

Meede, millest projekt rahastati

Tellija

Teostamise aeg

Projekti kogu-maksumus

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Jne

 

 

 

 

 

KOKKU

 

 

 

Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja (volikiri esindusõiguse kohta)

 

Nimi                       _____________________________

 

Ametinimetus         _____________________________

 

Allkiri                     _____________________________

 

Kuupäev                _____________________________

 


Vorm 4.

 

 

AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine projektijuhtimine

Pakkuja kinnituskiri

 

 

 

(Pakkuja nimi)

Käesolevaga kinnitame kõigi käesolevates Hankedokumentides esitatud tingimuste ülevõtmist ja esitame pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta Hankija soovib võistlevaid pakkumusi.

Tehes antud Pakkumuse kinnitame, et oleme läbi uurinud antud hanke­doku­mendi ja nõustume täielikult hankedokumentides esitatud tingimuste ülevõtmisega ja esitame käesoleva pakkumuse üksnes nende asjaolude kohta, mille osas Hankija soovib võistlevaid pakkumusi.

Samas kinnitame ka seda, et olles enne pakkumuse esitamist läbi uurinud, aru saanud ja üle kontrollinud eelpoolnimetatud Hankedokumendid ja kinnitame, et need ei sisalda vigu ja muid puudusi. Seepärast esitame pakkumuse alla riigihangete seaduse kohase riigihanke piirmäära jäävale hankele   „AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamise projektijuhtimise teenuse osutamine“ vastavalt antud hankemenetluse Hankedokumendile.

Me kinnitame, et meie pakkumus on jõus 60 päeva arvates pakkumuste avamise tähtpäevast ja ta on meile siduv ja teda võib edukaks tunnistada igal ajal pakkumuse jõusoleku tähtaja jooksul. Me kinnitame, et kogu meie poolt esitatud pakkumus on antud Pakkuja kinnituskirja osa.

Kui meie pakkumus on vastu võetud, siis alustame Tööde teostamisega nii kiiresti kui mõistlikult võimalik peale hankelepingu allkirjastamist ning lõpetame kõik Tööd ja kõrvaldame sealjuures kõik puudused ettenähtud tähtaja jooksul vastavalt eelpoolmainitud dokumentidele. Garanteerime, et kõik Tööd saavad olema vastavuses Teenuse ulatuse kirjelduses esitatud nõuetega. Samuti garanteerime, et meie Pakkumuse maksumus sisaldab kõiki Tööde teostamiseks vajalikke makse ja lõive.

 

Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja (volikiri esindusõiguse kohta)

 

Nimi                       _____________________________

 

Ametinimetus         _____________________________

 

Allkiri                     _____________________________

 

Kuupäev                _____________________________

 

 

 

 

LISA 1

Projekti „AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine“ projektijuhtimise ülesanded

 

Projektijuhtimise teenuse alla kuuluvad järgnevad tegevused:

Riigihangete läbiviimine - avatud menetlusega ehituse hanke läbiviimine ja lihtmenetlusega omanikujärelevalve hanke läbiviimine s.h.:

 • riigihanke hankedokumentatsiooni väljatöötamine vastavalt riigihangete seadusele (RHS)
 • Riigihangete Registriga seonduvatel toimingutel abistamine
 • Pakkujatega suhtlemine ja küsimustele vastamise organiseerimine
 • Riigihanke protseduuri läbiviimine vastavalt RHS nõuetele koos kõikide vajalike dokumentide ja aruannete koostamisega
 • Hindamiskomisjoni töös osalemine (sh hindamisprotokollide ettevalmistamine)

 

Projektijuhtimine s.h:

 • suhtlemine rahastajaga
 • rahastajale kinnitus- ja vastuskirjade koostamine
 • rahastaja ja Hankija projektiga seotud küsimustele/ettepanekutele vastamine
 • projekti käigust avalikkuse teavitamine vastavalt meetme määrusele
 • projekti eelarvest ja ajakavast kinnipidamise järgimine
 • väljamaksetaotluste koostamine kuni projekti lõpuni s.h arvete, maksekorralduste ja lepingute ülevaatamine ja koondamine
 • projektiga seotud aruannete koostamine ja esitamine, sh sisulise ja finantsaruande koostamine, edastamine Hankijale kinnitamiseks
 • projektiga seotud dokumentatsiooni süstematiseerimine
 • projekti abikõlblikkus kriteeriumite analüüsi ning järelvalve teostamine
 • projekti kuukoosolekutel osalemine.


 

LISA 2

Projekti „AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine“ lühikirjeldus

 

Projekti rahastatakse meetmest „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine“ https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13205395.

Projekti üldised eesmärgid on järgmised:

·         Parandada õendus- ja hooldusraviteenuste kvaliteeti Rakvere Haiglas;

·         Suurendada õendus- ja hooldusraviteenuste kättesaadavust Lääne-Virumaal;

 • Korraldada optimaalselt Rakvere Haigla ressursside kasutamine;
 • Luua Rakvere Haigla personalile kaasaegsed töötingimused ning turvaline töökeskkond.

Projekti otseseks eesmärgiks on 2012. aasta märtsiks rekonstrueerida Rakvere Haigla haiglakorpuse A-hoone (brutopind 3 153 m2) hooldusravi osakonnaks, mis käesoleval hetkel seisab tühjana, sest on amortiseerunud ning seetõttu kõlbmatu haigla tööks (hoone vajab täielikku rekonstrueerimist). A-hoonesse rajatakse kolm palatiosakonda, kus asuvad kokku 70 hooldusravi voodikohta.

Projekti kestvuseks on planeeritud 24 kuud, mille jooksul viiakse ellu järgmised tegevused:

·         A-hoone, haigla vastuvõtu ja hoonet ümbritseva maa-ala projekteerimine (sh projekteerimishanke läbiviimine);

·         A-hoone ja haigla vastuvõtu rekonstrueerimine, ümbritseva maa-ala korrastamine ning juurdepääsuteede ning parklate rekonstrueerimine (sh avatud menetlusega ehitushanke läbiviimine);

·         Omanikujärelevalve teostamine (sh lihtmenetlusega omanikujärelevalve hanke läbiviimine);

Projekti kogumaksumus on 44 330 852 Eesti krooni.

Hetkel on käsil projekteerimislepingu sõlmimine ideekonkursi tulemuste alusel.

Kõikide projektiga seotud materjalidega on võimalik tutvuda Rakvere Haiglas, järelpärimine saata aadressile rain@rh.ee.

 

Lugupidamisega,

 

Rain Sepping

AS Rakvere Haigla juhataja

Telefon 5053382

 [1] Tervishoiusektori infrastruktuuri projektid on meditsiini- ja tervishoiu asutused haiglavõrgu arengukava mõistes

>>
projektijuhtimise hankedokumendid
>>
Projektijuhtimise hankedokumendid