Avalehele Avalehele Avalehele Sisukaart Avalehele Tagasiside
Avaleht
 
       


 
 

Uudiste arhiiv

 

Uus hooldusravi hoone

27.02.2013


Projekt „AS Rakvere haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine“.
INVESTEERINGU KIRJELDUS
1. Hoone üldandmed


Projektis on kavandatud soklikorrusega 2 korruseline juurdeehitus Rakvere Haiglale.
Kahel maapealsel korrusel on projekteeritud hooldusravi palatid ja nendega seotud teenindavad ruumid, soklikorrusele paiknevad kabinetid ja nõupidamisruum.
Juurdeehitatav hoone osa on Lõuna põik tänava ulatuses 40,07 meetrit pikk, kirde-edela suunal olemasoleva haigla peahoone esiküljel on 84,75 meetrit lai.
Juurdeehituse põhimahu parapeti kõrgusmärk on +7.60=92.6 abs, olemasoleva ümbritseva maapinna suhtes on põhimahu kõrgus ca 9,5m.
Hoone brutopind on 3497,4m²
Krundi pindala on 46016m²


2. Üldkontseptsioon ja funktsionaalne ülesehitus

Rakvere Haigla juurdeehituse lahenduse saame jagada tinglikult kaheks osaks:

- Uus peasissepääsuala, fuajee ja galeriid pargi ääres
Sissepääsuesise õuega lahendatakse külastajate selge orientatsiooniga ja avar sissepääs Lõuna põik tänavalt ja külastajate parklast. Sissepääsu esise panduse kalle on invanõuetele vastavalt 5%.
Esimese korruse fuajee ja teise korruse galerii on lahendatud lühimaks ühenduseks B-korpuse ruumidega. See osa hoonest on oluliseks alaks, millest pääseb ja näeb ka välja nii uuest A-korpusest kui ka vanast B-korpusest siseõues paiknevasse parki. Luues ühendused ja vaated välja hoonest, tekib samas ka uus fassaad vanale B-korpusele.
See haiglakompleksi osa loob uue selgelt hoomatava peasissepääsu, tekitab ühendused olemasoleva haigla ja juurdeehituse vahel, võimaldades ka edasist haigla laiendamist, seob pargi poolt vaadatuna juurdeehituse ja vana mahu ühtseks arhitektuurseks tervikuks.


- Uus hooldusravi korpus
Kahekorruselisel hooldusraviplokil on mõlemal korrusel üks eraldiseisev hooldusravi palatite osakond. Palatite osakondades on ette nähtud kohad 48 patsiendile, esimese korruse osakonnas 23 patsienti ja teise korruse osakonnas 25 patsienti.
Hooldusravikorpuse alune kütmata soklikorruse ala on võimalik edaspidi kasutusele võtta. Soklikorrusel fuajee all paiknevad kabinetid ja konverentsi esine avatud ala pääsuga siseparki
3. Hoone tehnilised näitajad

Aadress: Lõuna põik 1, Rakvere

Sihtotstarve: 100% tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande asutuse maa

Katastritunnus: 66301:014:0630

Krundi pindala: 46016 m²

Hoonete alune pind: 6888 m²

sh juurdeehituse pind: 1556 m²

Krundi täisehituse protsent: ca 15%

Hoone kasutamise otstarve: 12640 Haiglad ja muud ravihooned

Hoone kasutusviis: III

Korruselisus: 2/-1

Juurdeehituse suletud netopind: 3080,7m²
sh. reservpind soklikorrusel 621,0m²
+ ol.ol. hoones rekonstrueeritav netopind 539,3m²

Juurdeehituse suletud brutopind: 3497,4 m²
sh. reservpind soklikorrusel 631,8m²

Juurdeehituse kubatuur: 12 584,6m³
sh. köetav kubatuur 9975,9m³

Tulepüsivusklass: TP-1

Hoone eluiga: 50 aastat

Võimsus: hooldusravi 48 palatikohta

4. Projekti tegevused

Projekti tegevused koosnevad:
- Projekti ettevalmistamine ja projektijuhtimine
- Projekteerimistööd
- Ehitustööd
- Ehituse varustamine meditsiiniseadmete ja sisustusega (ei ole ERF abikõlbulik)

Teenuse osutajad (projekteerijad, ehitajad jne) leiti riigihangete korraldamise kaudu.

5. Projekti finantseerimine
Projekti finantseeritakse lähtuvalt Euroopa Regionaalarengu Fondist ja AS Rakvere Haigla vahenditest.
AS Rakvere Haigla üldkoosoleku otsusega 26.10.2012 anti nõusolek laenuvahendite kaasamiseks summas kuni 3 miljonit eurot projekti kaasfinantseerimiseks tagasimakse tähtajaga kuni 15 aastat. Aktsiaseltsi juhatust kohustati korraldama selleks riigihange.
Euroopa Regionaalarengu Fondi finantseerimistaotlus on kinnitatud Sotsiaalministri 08.07.2010.aasta käskkirjaga nr 115 ja muudetud Sotsiaalministri 26.04.2012.aasta käskkirjaga nr 80.
Projekti nimi ja number:
„AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine“ 2.6.0301.10-0004
Eelarve kogumaht taotluse põhjal 2 228 993,58 eurot ja jagunemine esitatud projektitaotluse põhjal:
ERF finantseering 1 513 486,63 eurot
Planeeritud AS Rakvere Haigla omafinantseering 715 506,95 eurot
Projekti hangete tulemusel tekkinud kallinemine tasutakse toetuse saaja poolt.
Võttes aluseks „Meetme „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine“ toetuse andmise ja toetuse kasutamise seire tingimused ja kord“ Sotsiaalministri 10.07.2009 määrus nr 70 §18 lg 2¹ alusel planeerib AS Rakvere haigla esitada taotluse toetuse summa suurendamiseks lähtuvalt ehitushanke kallinemisest.
6. Ehitustegevus
Ehitaja: Fund Ehitus OÜ (reg nr 11277437)
Ehituse maksumus ilma käibemaksuta: 3 699 304 eurot
Tellija reserv: 184 965 eurot
Ehituse maksumus kokku ilma käibemaksuta: 3 884 269 eurot
Ehituse omanikujärelevalve teostaja TSM Projektijuhtimise OÜ. Lepingu maksumus 6080 eurot, millele lisandub käibemaks.
Ehituse valmimise tähtaega lähtuvalt 21.11.2012 sõlmitud lepingust 30.06.2013.a
7. Muud hanked ja kulud
2013 kevad planeeritud sisustuse ja meditsiinitehnika hange ruumide sisustamiseks. Hanke eelarve planeeritud 275 000 eurot.
Projektiga seonduvalt on tehtud erinevaid ettevalmistustöid:
-projekteerimine 281 071,98 eurot
-vee-, kanalisatsiooni- ja gaasitrasside ehitused 41 825,84 eurot
- lammutustööd, erinevad load ja õigused jne
8. Projekti mõju
- parandada õendus- ja hooldusraviteenuste kvaliteeti Lääne-Virumaal kaasajastades teenuse osutamiseks vajalikku infrastruktuuri ning täiendada ja laiendada pakutavaid teenuseid Rakvere Haiglas. Projekti käigus ehitatakse Rakvere Haigla hoonetekompleksile juurdeehitus, kuhu rajatakse hooldusravi üksus. Õendus- ja hooldusraviteenuste kvaliteedi tõstmiseks hakkab Rakvere Haigla pakkuma integreeritud õendus- ja hooldusravi teenust (statsionaarne hooldusravi, päevased- ja koduõendusteenused, hoolekande teenus). Käesoleval hetkel pakutakse Rakvere Haiglas statsionaarset hooldusravi 16 voodikohal ja koduõenduse teenust.
- suurendada õendus- ja hooldusraviteenuste kättesaadavust Lääne-Virumaal ning viia hooldusravi teenuse maht vastavusse reaalse nõudlusega maakonnas. Aidata kaasa Eesti Hooldusravivõrgu arengukavas 2015 ja Lääne-Viru maakonna hooldus- ja õendusabi võrgu arengukavas 2009 – 2015 seatud sihttaseme saavutamisele hooldusravi voodikohtade osas (Rakvere Haiglas on peale käesoleva projekti lõppu 48 voodikohta).
- korraldada optimaalselt inim- ja materiaalsete ressursside kasutamine. Käesoleval hetkel hoitakse patsiente liiga pikalt aktiivravis ning ei suunata neid õigel hetkel taastus-, hooldus-, geriaatrilisele- või järelravile. Need haiged vajaksid hooldamist neile spetsialiseerunud osakonnas, mis võimaldaks inim- ja materiaalsete ressursside kulusäästlikku kasutamist ja tagaks hooldusravi patsiendile kõik vajalikud teenused. Praegu on Rakvere Haiglas aktiivravi keskmine kestvus 7,6 päeva (Haiglavõrgu arengukava seab eesmärgiks aktiivravi keskmiseks kestvuseks 4,5 päeva). Hooldusravi pakkumine võimaldaks nii inim- kui ka materiaalsete ressursside kuluefektiivsemat kasutamist ning vähendaks aktiivravi kestvust ning aktiivravi voodikohtade hõivatust. Projekti tulemusena prognoositakse aktiivravi keskmise kestvuse lühenemist 6,5 päevani.
- luua Rakvere Haigla personalile kaasaegsed töötingimused ning turvaline töökeskkond, et motiveerida personali paremini töötama ning suurendada tööga rahulolu. Juurdeehitusse rajatakse nõuetekohased personali- ja abiruumid. Uued palatid planeeritakse selliselt, et seal oleks piisavalt ruumi abistajatel töötamiseks.
- Projekti teostumise järgselt tõusevad õendushoolduse teenuse osutamise mahud (tõus 32 voodikohta) tänu tekkivatele voodikohtadele, mis tagab lisasissetuleku. Kuna hetkel on järjekorrad teenuse saamiseks või selle saajad liiguvad vabade kohtade puudumisel mujale, võimaldab see teenuse osutamise kohapeal ning aktiivravi poolel vabastada aktiivravi voodeid teiste teenuste osutamiseks. Finantsprognoosid esitatud eraldi.
Käesolev projekt toetab Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna nr 6 Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine eesmärkide täitmist – projektiga parandatakse õendus- ja hooldusteenuste kvaliteeti ning suurendatakse teenuse kättesaadavust.

Ain Suurkaev
Juhatuse esimees/projektijuht

 

Loe lisaks: 

 

http://www.virumaateataja.ee/1136646/rakvere-haigla-oendushoolduskeskus-saab-nurgakivi/

http://www.virumaateataja.ee/1098956/patsiendid-leiavad-pikapeale-tee-haiglasse/

http://www.virumaateataja.ee/1055152/rakvere-haigla-juurdeehitise-rajab-fund-ehitus/

http://www.virumaateataja.ee/982462/rakvere-haigla-kuulutab-valja-ehituse-riigihanke/

http://www.virumaateataja.ee/812458/piltuudis-rakvere-vana-haiglahoone-on-maatasa/

http://www.virumaateataja.ee/793968/vana-haiglahoonega-jaeti-huvasti/

http://www.virumaateataja.ee/788108/haigla-kutsub-vana-majaga-huvasti-jatma/

http://www.virumaateataja.ee/703620/rakvere-haigla-karbib-ehitusplaane/

http://www.kuulutaja.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=6114:haigla-oenduskeskus-valmib-suegisel&catid=42:kohalik-elu

http://www.kuulutaja.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=6077:oenduskeskus-saab-nurgakivi&catid=42:kohalik-elu

http://www.kuulutaja.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=5921:ehitustegevus-muudab-juurdepaeaesuteid-haiglasse&catid=42:kohalik-elu

http://www.kuulutaja.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=5361:ain-suurkaev-sattus-haiglaehituse-keskele&catid=42:kohalik-elu

http://uudised.err.ee/index.php?06209224

http://www.struktuurifondid.ee/haigla-uue-hoone-ehitus-laheb-lahti

http://uudised.err.ee/index.php?06273006&print=1