Avalehele Avalehele Avalehele Sisukaart Avalehele Tagasiside
Avaleht
 
       


 
 

Sotsiaalne rehabilitatsioon

 

TEENUSELE REGISTREERIMINE JA INFORMATSIOON

 Soo­viga pää­seda reha­bi­li­tat­sioo­ni­tee­nu­sele või rehabilitatsiooniplaani koostamisele  AS Rakvere Haiglasse  tuleb Teil pöör­duda 60 kalend­ri­päeva jook­sul arva­tes sotsiaalkindlustusameti otsuse või jär­je­korra saa­bu­mise teate saa­mi­sest.

Telefonil 322 9761, E-R 09.00-16.00 

e-posti teel PiretAhi@rh.ee 

Kohapeal aadressil Lõuna põik 1, Rakvere,  (vajalik eelregistreerimine telefoni teel).

Registreerumisel palume teatada:

 • Suunamiskirja number ja otsuse vastuvõtmise kuupäev 
 • Isikuandmed 
 • Kontaktandmed 
 • Peamised probleemid, mille tõttu teenusele pöördutakse

Esimesel korral teenusele tulles  kindlasti kaasa võtta:

 • Sot­siaalse reha­bi­li­tat­siooni tee­nuse eest tasu maks­mise kohus­tuse riigi poolt üle­võt­mise otsus 
 • rehabilitatsiooniplaan (kui on olemas)
 • Võimalusel väljavõte arstlikest dokumentidest

Rehabilitatsiooni plaani koostamisele tulles võtke kaasa:

 • •isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, sünnitunnistus või juhiluba), 
 • •sot­siaalse reha­bi­li­tat­siooni tee­nuse eest tasu maks­mise kohus­tuse riigi poolt üle­võtmise otsus,
 • eelnev rehabilitatsiooniplaan (kui on varem koostatud), 
 • varuge aega vähemalt 2 tundi, 
 • NB! psüühilise erivajadusega inimene peab kaasa võtma psühhiaatrilt haigusloo.

Asukoht ja tingimused:

Teenust osutatakse kahes erinevas asukohas: haigla majas Lõuna põik 1 ja polikliinikus Tuleviku 1. Polikliinik asub linna keskel, Rakvere linna bussijaama lähedal. Haiglasse saab linnaliinibussiga nr 3 (graafik on nähtav lehel www.peatus.ee).

Haiglas on loodud tingimused liikumispuudega inimestele juurdepääsuks: kaldtee ja lift. Polikliiniku ja haigla juures on olemas parkimisvõimalused siseukse lähedal. Haiglas on olemas buss patsientide transportimiseks. Tasu vastavalt haigla hinnakirjale.

Küsimuste tekkimisel on võimalik tulla nõustamisele:

T, K kell 9:00-16:00 Vajalik on etteregistreerimine nõustamisele telefonil 322 9761 Piret Ahi.

 1. KELLEL ON ÕIGUS SOTSIAALSE REHABILITATSIOONI TEENUSELE 
 • alla 16-a puudega ja puuet taotlevatel lastel, 
 • vanaduspensioni ealine puudega isik, 
 • tööealine (16-a kuni vanaduspensioni ealine) puuduva töövõimega isik, 
 • tööealine puudega või töövõimetu või osalise töövõimega isik, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvel Töötukassas. 

Üleminekuperioodil ehk aastatel 2016 – 2018 võivad ka tööealised tööalaselt aktiivsed inimesed, kellel on enne 1. jaanuari 2016 koostatud ja kehtiv rehabilitatsiooniplaan, kasutada sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid plaani kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem kui 31. detsembrini 2018.

Kehtiva plaani alusel sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste saamise õigus lõpeb, kui inimesele     osutatakse tööalase rehabilitatsiooni teenust.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust ja tööalase rehabilitatsiooni teenust ei või saada samaaegselt.

2. SOTSIAALSE REHABILITATSIOONI SISU

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus (edaspidi SRT) on puudega inimesele osutatav sotsiaalteenus, mille raames tehakse rehabiliteerivaid tegevusi rehabilitatsiooniprogrammi, tegevuskava või isikliku rehabilitatsiooniplaani alusel.

SRT eesmärk on õpetada ja arendada puudega inimese igapäevaelu oskusi, suurendada ühiskonnaelus osalemist, toetada õppimist ja arendada töövõime eeldusi. Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks ning nõustatakse erinevates valdkondades, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut. 

Riik võtab õigustatud isikult üle SRT eest tasu maksmise kohustuse.

NB! Teenus ei sisalda taastusravi ehk meditsiinilist rehabilitatsiooni. Ravi, sh taastusravi, vajaduse korral tuleb selle saamiseks pöörduda oma perearsti või eriarsti poole ning teenust osutavad vaid Haigekassa koostööpartnerid.

3. SOTSIAALSE REHABILITATSIOONI KORRALDUS

 • Sot­siaalse reha­bi­li­tat­sioo­ni­tee­nuse (SRT) saa­miseks tuleb esi­m­ese sam­muna esi­tada Sot­siaal­kind­lus­tus­ame­tile (SKA) sot­siaalse reha­bi­li­tat­siooni tee­nuse eest tasu maks­mise kohus­tuse riigi poolt üle­võt­mise taot­lus. Taot­luse vorm on kät­te­saa­dav Sot­siaal­kind­lus­tus­ameti büroos või Sot­siaal­kind­lus­tus­ameti kodu­lehel rub­rii­gis „Blanketid/rehabilitatsiooniteenuse blanketid”
 • •Täi­de­tud taot­luse võib saata e-posti teel digi­taal­selt all­kir­jas­ta­tult, posti teel või viia SKA büroosse. Samuti võib taot­lust täita eesti.ee por­taa­lis või Sotsiaalkindlustusameti büroo klien­di­tee­nin­dustes.Teile sobiva SKA büroo pos­tiaad­ress või e-posti aad­ress ning klien­di­tee­nin­duse aad­res­sid ja vas­tu­võ­tuajad on kät­te­saa­da­vad Sot­siaal­kind­lus­tus­ameti kodu­lehel rub­rii­gis “Klienditeenindused ja kontaktandmed”.
 • •SKA otsus­tab tasu maks­mise kohus­tuse üle­võt­mise tee­nu­sele õigus­ta­tuse kont­rol­li­misel ja reha­bi­li­tat­sioo­ni­va­ja­duse hin­da­misel kogu­tud and­mete alu­sel.
 • Sot­siaalse reha­bi­li­tat­siooni tee­nuse eest tasu maks­mise kohus­tuse riigi poolt üle­võt­mise otsus tehakse 10 töö­päeva jook­sul (kuni 16-a puu­dega või puuet taot­lev laps ja AK otsu­sel suu­na­tud isik) või 40 töö­päeva jook­sul (16-a ja vanem isik, kes vajab hin­da­mist). Juhul, kui eel­ar­ves ei ole raha SRT eest tasu maks­miseks, võtab SKA isiku enda juurde jär­je­korda ja tea­vi­tab sel­lest isi­kut koos otsuse tea­ta­vaks tege­mi­sega. Eel­ar­vesse raha lisan­du­misel tea­vi­tab SKA jär­je­kor­ras ole­vat isi­kut jär­je­korra saa­bu­mi­sest.
 • •Peale otsuse saa­mist on ini­me­sel õigus valida, mil­li­sesse reha­bi­li­tat­sioo­ni­asu­tusse ta tee­nu­sele läheb. Teenuse osutaja osutab isikule SRT vastavalt SKA otsusele kas rehabilitatsiooniprogrammina, juhtumikorraldaja koostatud tegevuskavale või isiklikule rehabilitatsiooniplaanile kuni 2 aasta jooksul.
 • •Sõidukulu hüvitamise taotlemiseks esitab isik SKA-le sellekohase taotluse ja kuludokumendid.
 • •Täpsem info http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Tähelepanu!

Terviseolukorrast põhjustatud vähenenud tegevusvõimega tööealistel ja vanaduspensioni ealistel isikutel on õigus SRT-le juhul, kui on tuvastatud teenuse vajadus. Seetõttu enne tasu maksmise kohustuse ülevõtmist Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja hindab isiku rehabilitatsioonivajadust. Selleks võtab SKA juhtumikorraldaja isikuga ühendust ja lepib kokku hindamise toimumise aja Hindamine toimub küsitluse vormis selleks väljatöötatud küsimustiku alusel. Lisaks isiku küsitlemisele võib juhtumikorraldaja hindamisel kasutada Sotsiaalkindlustusametis ja Töötukassas olemasolevaid puude, töövõimetuse/töövõime tuvastamise ja teenuste osutamise andmeid. Küsitluses osaleb kindlasti isiku seaduslik esindaja, kuid lisaks sellele võib osaleda iga saatja, kelle osalemist isik soovib (nt pereliige, tugiisik, tegevusjuhendaja, sõber).

4. MISSUGUSEID TEENUSEID MEIL OSUTATAKSE?

1. Vastavalt SKA otsusele koostatakse isiklik rehabilitatsiooniplaan .

2. Juhendatakse isikut rehabilitatsiooniprotsessis osalemisel ja vastavalt vajadusele tehakse selleks võrgustikutööd.

3. Hinnatakse rehabilitatsiooni tulemusi.

4. Osutatakse järgmisi rehabilitatsiooniprogrammis, SKA juhtumikorraldaja koostatud tegevuskavas või isiklikus rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuseid:

 • tegevusterapeudi teenused
 • loovterapeudi teenused
 • sotsiaaltöötaja teenused
 • psühholoogi teenused 
 • eripedagoogi teenused
 • logopeedi teenused 
 • füsioterapeudi teenused
 • arsti teenus 
 • õe teenus

Kõiki teenuseid, v. a arsti teenus, osutatakse individuaalselt, perele või grupile. Arsti teenust osutatakse ainult individuaalselt.

 • Majutusega rehabilitatsiooniteenus (kokku 2 voodikohta). Majutamine haigla erapalatis, kus on WC, dušš, teler. Klient, kes vajab kõrvalabi, peab tulema koos saatjaga (tuppa paigutatakse lisavoodi). Toitlustamine kolm korda päevas vastavalt haigla menüüle. Võimalus külastada haigla kohvikut omal finantseeringul.
 • Eraldi teenusena on võimalus kasutada soolakambrit, mudaravi, parafiinravi, soojusravi. Tasu vastavalt tasuliste teenuste hinnakirjale.

5. MEESKONDA KUULUVAD SPETSIALISTID

 • arst - Anu Kruusimägi
 • psühhiaater - Tiiu Tandre
 • rehabilitatsiooni koordinaator, sotsiaaltöötaja - Piret Ahi
 • psühholoogid - Elle Reinike, Ave Rosental
 • logopeedid - Ode Saar, Helen Kukk, Ann Tamm
 • eripedagoogid - Ode Saar
 • tegevusterapeudid - Liina Vulla, Helin Paara
 • loovterapeut - Heli Preismann
 • füsioterapeudid - Eve Mõttus, Reet Uudeküll, Anni Kivimägi, Christi Oolo, Taavi Turban, Kersti Kalind
 • õed - Sigrid Sädeme, Katrin Indus

Rehabilitatsioonist ja kuidas taotleda rehabilitatsiooniteenust loe lähemalt Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt:

Rehabilitatsiooniteenus 

Taotlused, suunamiskirjad jm dokumendid